com_content
article

Statut Kolesarskega društva Belaunce

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- uradno prečiščeno besedilo) je ustanovni zbor dne 23. 6. 2017 sprejel sklep o ustanovitvi Kolesarskega društva Belaunce in sprejel naslednji


STATUT
Kolesarskega društva Belaunce


I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen


Kolesarsko društvo Belaunce (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih.


2. člen


Ime društva je: Kolesarsko društvo Belaunce
Sedež društva je v: Gorenji vasi


3. člen


Oznake društva:


Društvo ima svoj znak in pečat Kolesarskega društva Belaunce


Znak društva

Znak društva je okrogle oblike, na sredini je stiliziran napis imena društva »Belaunce« (v okviru tega napisa je oblikovana silhueta kolesarskega krmila), pod njim je napisana letnica ustanovitve društva »2017«, zgoraj leži polkrožni napis »Kolesarsko društvo«, spodaj pa polkrožni napis »Poljanska dolina«. Vsi napisi so v črni barvi, osnovna podlaga je bela.


Pečat društva


Pečat društva je okrogle oblike premera 35 mm. Na zgornjem delu je polkrožni napis »Kolesarsko«, na spodnjem delu pa polkrožni napis »društvo«, na sredini je horizontalen stiliziran napis imena društva »Belaunce«,

4. člen


Namen društva je prostovoljno združevanje članov, katere druži zadovoljevanje potreb in interesov članov društva na področju rekreativnega in tekmovalnega kolesarstva in drugih športov. Zavzemamo se za povečanje števila aktivnih kolesarjev, boljšo kolesarsko infrastrukturo, dvig ravni prometne kulture v Sloveniji in aktivno preživljanje prostega časa na prostem tako posameznikov kot družin in s tem prispevanje k izboljšanju kvalitete življenja vseh članov in njihovih družinskih članov. Nenehno bomo izboljševali sistemske pogoje za redno uporabo kolesa v transportne, rekreacijske ali turistične namene.
Delovanje društva je javno, prostovoljno in temelji na enakopravnosti članstva.

 5. člen


Namen in cilji društva:
- prizadevanje za širitev rekreativnega in tekmovalnega kolesarstva, ter drugih športov s ciljem kvalitetnega preživljanja prostega časa,
- ustvarjanje okoliščin in spodbujanje članstva za strokovno izpopolnjevanje, izmenjavo izkušenj in sodelovanja na področju kolesarstva,
- sodelovanje s strokovnjaki na področju delovanja društva, s sorodnimi društvi, državnimi organi in drugimi ustanovami, ki bi lahko kakorkoli prispevali k razvoju našega društva in bi lahko našim članom ponudila določena znanja,
- sodelovanje z drugimi kolesarskimi klubi in društvi,
- spremljanje in seznanjanje članov pri uveljavljanju njegovih stanovskih pravic in interesov (zaščita članov),
- medsebojno spoznavanje, druženje,
- temeljna dejavnost društva je nepridobitna dejavnost oz. dejavnost športnih klubov.

Svoje cilje uresničuje z naslednjimi nalogami:
- organizira, izvaja in sodeluje na rekreativnih kolesarskih in drugih športnih prireditvah in tekmovanjih,
- spodbuja in pomaga pri izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju članov,
- organizira javne aktivnosti tako izobraževalnih kot rekreativnih in tekmovalnih vsebin,
- sodeluje s kolesarskimi in drugimi klubi in podjetji, ki članom lahko ponudijo znanja, ugodnosti pri nabavi opreme in sodelovanje na kolesarskih prireditvah in tekmovanjih,
- sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami pri razreševanju strokovnih vprašanj,
- omogoča članom popust pri prijavi na določene kolesarske in druge športne prireditve po Sloveniji in ugodnosti pri nabavi športne opreme,
- objavlja informacije o svojem delu in strokovne prispevke v javnih občilih in na internetu,
- organizira srečanja s podobnimi društvi, sodeluje na prireditvah in srečanjih s področja kolesarstva,
- omogoča in spodbuja udeležbo na mednarodnih srečanjih in organizira srečanja članstva.

6. člen


Društvo je lahko član Kolesarske zveze Slovenije. Društvo se lahko vključuje tudi v druge povezave, v kolikor je to v skladu z namenom in cilji društva.


II. ČLANSTVO


7. člen


Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme statut in interna pravila društva, ter se ravna po njih.

Posameznik, ki želi postati član društva, to izrazi s podpisom pristopne izjave in plačilom letne članarine v roku 15 dni od podpisa izjave.


- Način sodelovanja mladoletnih članov pri upravljanju društva:


za mladoletne člane do dopolnjenega 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za osebe od 7. do 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani po 15 letu starosti pa pri upravljanju društva sodelujejo sami.


- Posebne pravice in dolžnosti članov do 15 leta starosti:


Mladoletni člani do 15 leta starosti imajo enake pravice kot poslovno sposobni člani, le da nimajo volilne pravice in pravice odločanja. Plačujejo nižjo članarino, ki jo sprejme zbor članov.


Vsebino in obliko pristopne izjave določi upravni odbor. Za sprejem novih članov je zadolžen upravni odbor. Članstvo v društvu je prostovoljno.

8. člen


Članstvo v društvu preneha v naslednjih primerih:
- z izstopom na podlagi pisne izjave člana. Pisno izjavo o izstopu preda član društva upravnemu odboru.
- z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinske komisije oziroma Občnega zbora društva,
- s črtanjem preneha članstvo članu, ki ne poravna letne članarine v prvih dveh mesecih tekočega leta ali če le ta umre.
Za črtanje iz evidenc društva je zadolžen upravni odbor.


9.člen


Članom, ki zaradi svojih obveznosti ali bolezni ne morejo aktivno sodelovati v dejavnostih društva, na podlagi njihove pisne izjave lahko upravni odbor odobri mirovanje članstva. Članu društva, kateremu se odobri mirovanje do dveh mesecev, ne izgubi volilne pravice in pravice odločanja. Članu, ki se mu odobri mirovanje do enega leta, ni treba plačati članarine, vendar v tem letu nima volilne pravice in pravice odločanja. Članstvo lahko posameznemu članu preide v mirovanje samo enkrat in največ za eno leto brez plačila članarine.


10. člen


Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva in odbore, ki zastopajo društvo v organih zvez, v katere je društvo vključeno,
- da aktivno delujejo v organih društva in pomagajo pripravljati in izvajati programe društva,
- da sodelujejo v dejavnostih in akcijah društva,
- da koristijo ugodnosti, ki jih za svoje člane zagotavlja društvo,
- da dajejo predloge in pobude za delo v društvu,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov društva in izvajanje programa društva.


Obveznosti članov so:
- da delujejo v skladu s statutom društva in morebitnimi drugimi akti društva ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov društva,
- da volijo organe društva ter aktivno delujejo v njih,
- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva,
- da varujejo premoženje in skrbno ravnajo z drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga društvo,
- da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah društva,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane društva,
- da varujejo ugled društva in imajo spoštljiv odnos do drugih članov društva,
- da se udeležujejo prireditev, demonstracijske promocije in fotografiranja,
- da na prireditvah nosijo klubsko opremo (npr. dres).

11. člen


Častni član: oseba visokih moralnih lastnosti, ki ima posebne zasluge za napredek društva, oziroma je pripomogel k boljšemu sodelovanju med društvi, lahko postane častni član. Častnega člana sprejme v članstvo zbor članov na obrazložen predlog upravnega odbora.
Častni član, ki ni hkrati član društva, nima volilne pravice, pravice odločanja in ne more biti izvoljen v organe društva. Častni član društva nima nobenih obveznosti, ki bi mu jih nalagalo društvo.


12. člen


Delo v društvu je prostovoljno. Izjemoma lahko za posamezne naloge član prejme nagrado.
O višini nagrade odloča upravni odbor.
Članu društva se povrnejo vsi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z nalogo društva, ki mu jo je dodelil in odobril upravni odbor.


III. UPRAVLJANJE DRUŠTVA


13. člen


Organi društva so:
- zbor članov
- upravni odbor
- nadzorni odbor

ZBOR ČLANOV


14. člen


Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.
Redni zbor članov sklicuje zastopnik društva najmanj enkrat letno.
Izredni zbor članov lahko iz utemeljenih razlogov kadarkoli skličejo:
- predsednik društva,
- najmanj dva člana upravnega odbora,
- ena petina članov društva.
Zbor članov poteka v obliki organiziranega srečanja s fizično prisotnostjo članov.

15. člen


Zbor članov odpre predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
- Zbor članov glasuje in sprejema vse odločitve javno.
- Člani društva morajo biti obveščeni o sklicu zbora članov vsaj 14 dni pred sklicem zbora članov,
- Člani društva so obveščeni o sklicu zbora članov pisno ali po elektronski pošti – email, na spletni strani društva ter na oglasni deski na sedežu društva.
- K vabilu se mora predložiti tudi predlagani dnevni red ter gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.
- Zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku na zboru prisotnih več kot polovica vseh registriranih članov.
- Če ni sklepčen, je zbor članov sklepčen po odlogu za 20 minut, če je prisotnih vsaj tretjina registriranih članov.
- Za sklepanje o spremembi ali dopolnitvi statuta, statusnih spremembah društva in ustanovitvi druge pravne osebe je potrebna dvotretjinska večina glasov na zboru članov, prisotnih registriranih članov društva.
- Na izrednem zboru članov se sklepa le o vprašanju zaradi česar je bil sklican.


16. člen


Naloge zbora članov:
- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem,
- sprejema delovni letni program društva,
- sprejema finančni načrt za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto,
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut, ter druge splošne akte društva,
- voli in razrešuje predsednika, blagajnika, tajnika, ter člane upravnega in nadzornega odbora,
- imenuje častne člane na predlog upravnega odbora,
- podeljuje priznanja, pohvale in nagrade,
- odloča o višini članarine društva, po predlogu upravnega odbora,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
- odloča o prenehanju, pripojitvi, spojitvi z drugimi društvi,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva, ter druge zadeve ki jih določa statut.


17. člen


O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
Mnenja in glasovanje članov na zboru članov se zabeležijo v obliki zapisnika.


UPRAVNI ODBOR


18. člen


Upravni odbor sestavljajo;
- predsednik društva,
- tajnik
- blagajnik
- dva člana

Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi društvo - med dvema zasedanjema zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik ali na pobudo članov upravnega odbora. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.


19. člen


Naloge upravnega odbora:
- pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za zbor članov in slednjemu poroča o svojem delu;
- upravlja premoženje društva v skladu s tem statutom in drugimi predpisi s tega področja;
- predlaga predstavnike društva v organe društva;
- izvaja sklepe zbora članov;
- skrbi za izpolnjevanje programa dela društva;
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
- pripravlja predloge splošnih aktov društva;
- pripravlja predloge za spremembe ali dopolnitve statuta,
- predlaga višino letne članarine;
- vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence;
- sprejema nove člane;
- preverja plačevanje članarin ter člana društva ob neplačilu članarine črta iz članstva;
- mora vsakega člana društva, ki upravnemu odboru naslovi pisno izstopno izjavo, izpisati iz članstva društva;
- opravlja naloge disciplinske komisije.


Vsak član društva odgovarja za disciplinski prekršek, če je bil storjen namenoma oziroma iz hujše ali lažje malomarnosti, ne pa če je prekršek storil v primeru silobrana ali skrajne sile.


Disciplinska organa za obravnavanje disciplinskega prekrška sta na prvi stopnji upravni odbor
in na drugi stopnji Občni zbor društva.


Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinska komisija so:
- ustni opomin
- pisni opomin
- predlog izključitve za dobo 6 ali 12 mesecev
- trajna izključitev iz društva


Disciplinski prekrški, ki jih obravnava disciplinska komisija:
- kršitve določb temeljnega akta in drugih aktov društva,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij društva,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- kršitev pisnih dogovorov med članom in društvom,
- dejanja, ki povzročajo materialno škodo društvu,
- povzročanje razprtij ali nestrpnosti v društvu in izven njega,
- neupravičena odtujitev društvene lastnine,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva ali dejavnosti, s katero se ukvarja.


20. člen


Upravni odbor lahko za izvajanje nalog in delovanja društva, opredeljenih v namenih in ciljih društva, ter ostalih členih pravil imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi upravni odbor izmed članov društva.


PREDSEDNIK DRUŠTVA


21. člen


Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Predsednik društva ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
- sklicuje seje upravnega odbora, predlaga dnevni red sej upravnega odbora ter vodi delo upravnega odbora,
- podpisuje vse akte, ki jih sprejme zbor članov in upravnega odbora,
- odgovarja za finančno in materialno poslovanje društva,
- predstavlja in vodi društvo,
- upravnemu odboru predlaga ustanovitev komisij in odborov društva,
- izvaja druge naloge po sklepu upravnega odbora ali zbora članov.
Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Zbor članov voli in razrešuje predsednika društva. Mandat predsednika traja 4 leta.
V primeru odstopa ali izključitve predsednika društva, je upravni odbor dolžan skladno z določbo 14. člena tega statuta sklicati izredni zbor članov.


TAJNIK DRUŠTVA


22. člen


Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov. Tajnik lahko pomaga predsedniku pri vodenju društva.
Upravni odbor lahko tajniku delegira zadolžitve za posebno področje dejavnosti društva. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. Zbor članov voli in razrešuje tajnika društva. Mandat tajnika traja 4. leta.
V času odsotnosti, s pisnim pooblastilom predsednika, lahko tajnik opravlja le nujno potrebna opravila, o katerih poroča predsedniku.


BLAGAJNIK DRUŠTVA


23. člen


Blagajnik izvaja finančno poslovanje v skladu z določili pravilnika o materialnem poslovanju in veljavnimi predpisi s tega področja ter po pravilih računovodskega standarda za društva, ter skrbi za njegovo legalnost. Na sejah upravnega odbora redno poroča o finančnih zadevah.
Društvo vodi svoje poslovanje preko transakcijskega računa odprtega pri banki v Sloveniji.
Opravljanje knjigovodskih del in pripravljanje posameznih poročil za davčne in statistične namene, kakor tudi za drugo pomoč pri urejanju finančno - materialnih zadev, se lahko z ustrezno pogodbo prenese na zunanjega izvajalca.
Za svoje delo je blagajnik odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. Zbor članov voli in razrešuje blagajnika društva. Mandat blagajnika traja 4. leta. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

NADZORNI ODBOR


24. člen


Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in razpolaganjem s premoženjem društva ter podaja oceno, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene delovanja in nepridobitne dejavnosti društva.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.


VOLITVE


25. člen


Upravni odbor mora 1 mesec pred potekom mandata kateregakoli organa razpisati volitve za člane tega organa. V razpisu upravni odbor pozove člane, da v 15 dneh od razpisa vložijo odprte kandidature za razpisane funkcije. Na kandidatno listo se uvrstijo vsi člani, ki so soglašali s kandidaturo. V primeru, da v predvidenem roku niso vložene vse kandidature, je mogoče manjkajoče vložiti ali predlagati neposredno na zboru članov.
Glasovanje je javno z dvigovanjem rok, če zbor članov ne določi drugače. Zbor članov izvede volitve, prešteje glasove, ter razglasi izid volitev. Za funkcijo v organe je izvoljen član z večino glasov navzočih članov. Če dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se volitve za take kandidate ponavljajo do izvolitve.

IV. ZASTOPANJE DRUŠTVA


26. Člen


Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini ter ostalimi pravnimi in fizičnimi osebami in je edini, ki lahko v imenu društva predstavlja in podpisuje vse pogodbe, ki se nanašajo na društvo.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let.
Predsednik je za svoje delo in za delovanje društva v skladu s statutom društva in pravnim redom Republike Slovenije odgovoren zboru članov.


V. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE


27. Člen


Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva. Viri dohodkov:
- članarina,
- javna sredstva,
- prispevki sponzorjev,
- dohodek iz pridobitnih dejavnostih društva in naslova materialnih pravic,
- z darili fizičnih in pravnih oseb,
- z donacijami fizičnih in pravnih oseb,
- iz drugih virov.


Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Pridobitna dejavnost


Društvo lahko opravlja pridobitne dejavnosti skladno z določili zakona o društvih ter le v obsegu potrebnem za uresničevanje svojega namena in ciljev, oziroma za potrebe uresničevanja nepridobitne dejavnosti.
Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:


- SKD –
- G47.910
- Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
➢ prodaja klubskih majic
➢ prodaja klubskih kolesarskih dresov
➢ prodaja spominskih artiklov


- G47.990
- Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
➢ prodaja spominskih artiklov
➢ prodaja klubskih majic
➢ prodaja klubskih kolesarskih dresov


-I56.290
- Druga oskrba z jedmi
➢ prodaja hrane na prireditvah


- I56.300
- Strežba pijač
➢ prodaja pijače na prireditvah


- M73.120
- Posredovanje oglaševalskega prostora
➢ trženje oglaševalskega prostora na društvenih prireditvah
➢ trženje oglaševalskega prostora na majicah in kolesarskih dresih


- P85.510
- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
➢ vodenje kolesarskih krožkov
➢ svetovanje na področju kolesarstva


- R93.190
- Druge športne dejavnosti
➢ organiziranje kolesarskih dirk
➢ organiziranje kolesarskih izletov
➢ organiziranje strokovnih kolesarskih srečanj

28. člen


Sredstva društva obsegajo njegovo premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja društva in njegovih organov. Namen uporabe sredstev za delovanje društva in njegovih organov se določi z letnim finančnim načrtom.
O nakupu ali prodaji nepremičnine odloča zbor članov, o nakupu ali prodaji premičnine pa odloča upravni odbor.
Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljujejo veljavni predpisi.


29. člen


Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.


VI. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA


30. člen


Društvo deluje javno in o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost. Seje organov so javne. Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik društva, kateri lahko pooblasti tudi tajnika društva.
Ožjo javnost obvešča:
- z vabili in zapisniki, ki so dostopni vsem članom društva,
- z internim glasilom,
- preko spletne strani društva in/ali e-pošte.


Širšo javnost obvešča tako, da:
- omogoča navzočnost novinarjev na sejah in sestankih organov društva,
- daje novinarjem gradiva za seje in sestanke svojih organov,
- sodeluje na tiskovnih konferencah,
- uporablja druga sredstva javnega obveščanja.


VII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM


31. člen


Društvo preneha:
1. po volji članov
2. po samem zakonu
3. zaradi spojitve z drugimi društvi
4. zaradi pripojitve k drugemu društvu
5. s stečajem
6. na podalgi sodne odločbe o prepovedi delovanja

Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov.


Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstojati oz. če je bilo v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih.


Ob prenehanju društva se o prenosu premoženja določi na zboru članov.
Društvo lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih pride premoženje društva na društvo, h kateremu bi se društvo pripojilo oz. na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.


VIII. KONČNE DOLOČBE


32. člen


Statut društva in njegove spremembe sprejema zbor članov v skladu z veljavnimi predpisi.


33. člen


Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme ustanovni zbor, uporabljati pa se prične z dnem, ko ga overi pristojni upravni organ.


Kraj: Gorenja vas


Datum: 23. 6. 2017

 

Pridruži se nam na rundi!

Prijavi se na naše novice in bodi obbeščen o rundah, kolesarskih izletih in vseh "Belaunčarskih" novicah!